FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas

Kazalo vsebine
Oblike streh v Sloveniji
Streha – peta fasada
Strešne konstrukcije
Ostrešja in zaščita ostrešij
Vrste in lastnosti kritin
Barva in zaščita kritine
Slamnata streha
Ključna vprašanja pri izbiri kritine
Prekritje dotrajane salonitne strehe z novo opečno kritino
Zelena streha
Ravne strehe - lože, terase in zimski vrtovi
Nadstreški
Streha v gibanju – ko znotraj postane zunaj
Streha, skozi katero gledamo zvezde
Kaj o strehah priporoča feng šui?
Kleparska dela
Strelovodne napeljave
Kako rešiti stanovanjski problem?
Toplotna izolacija strehe
Spremenimo podstrešje v rajsko stanovanje
Notranja izdelava mansarde
Strešna okna in kakovost bivanja
Oprema podstrešnega stanovanja - 17 novih idej
Hlajenje podstrešnega stanovanja
Urednica:
dr. Jasna Hrovatin
Soavtorji:
dr. Martina Zbašnik-Senegačnik
dr. Živa Deu
dr. Miha Humar
Maja Hauptman, univ. dipl. prav.
Irena Mesarič
Biljana Sivčev, univ. dipl. inž. gr.
Janez Podlipnik, univ. dipl. inž. el. Mojca L.Portir, univ.dipl.inž.arh.
Lektoriranje
Venetia d.o.o.
Zasnova in oblikovanje
PoliTRON
Obseg:   88 strani - A4 format
Marec 2007

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

Streha & Podstrešno stanovanje


Gradnja strehe in gradnja podstrešnega stanovanja Oblike streh -
strešne konstrukcije
Vrste strešnih kritin in ključna vprašanja za izbor strešne kritine
Gradnja strehe in gradnja podstrešnega stanovanja
Zelene strehe, ravne strehe, nadstreški Kleparska dela,
strelovodne napeljave
Preureditev podstrešja v bivalno mansardo
Toplotna izolacija -
vrste izolacij
Gradnja mansarde, suhomontažni sistemi,
strešna okna
Oprema podstrešnega stanovanja - ideje

-        -        -        -         -    


Upravni postopek
K
o se odločamo za rekonstrukcijo obstoječega objekta, se večkrat srečujemo s podobnimi težavami kakor pri novogradnji. Upoštevajoč tematiko, se bomo omejili na upravni postopek, ki ga je treba uvesti ob izdelavi podstrešnega stanovanja in rekonstrukciji strehe.

KDAJ NI POTREBNO NOBENO DOVOLJENJE ALI DRUG UPRAVNI AKT?
Če želimo na obstoječem objektu samo zamenjati strešno kritino ali opraviti druga vzdrževalna dela, ne potrebujemo dovoljenj.


Urednica:
dr. Jasna Hrovatin
Redna vzdrževalna dela in investicijska vzdrževalna dela se namreč lahko začnejo brez gradbenega dovoljenja in brez pridobitve lokacijske informacije. Če pa se investicijska vzdrževalna dela izvajajo na objektu, ki je varovan v skladu s predpisi o kulturni dediščini, ali na zunanji strani objekta, ki meji na javno površino, je treba pred začetkom takih del pridobiti lokacijsko informacijo.
Zakon izrecno določa, da se za vzdrževanje
...nadaljevanje v tiskani izdaji

KDAJ ZADOSTUJE LE LOKACIJSKA INFORMACIJA?
Če gre za dela v zvezi s spremembo rabe (sprememba rabe je taka izvedba del, ki predstavlja spremembo namembnosti, vendar se zaradi nje ne spremenita velikost in zunanji videz objekta, tudi vplivi na okolico se ne povečujejo, ali taka sprememba namembnosti, pri kateri se opravljanje neke dejavnosti v poslovnem prostoru nadomesti z drugo, taki dejavnosti podobno dejavnostjo), se lahko začnejo brez gradbenega dovoljenja, vendar pa moramo pred začetkom del pridobiti lokacijsko informacijo, iz katere izhaja, da je taka spremenjena raba skladna z izvedbenim prostorskim aktom.

KDAJ JE TREBA PRIDOBITI GRADBENO DOVOLJENJE?
V vseh drugih primerih, torej pri gradnji novega objekta in prenovi objekta (to velja tudi za nadomestno gradnjo ali odstranitev objekta), je treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Gradnja novega objekta pomeni izvedbo del, s katerimi se zgradi nov objekt, oziroma dozidavo ali nadzidavo objekta, torej bistveno spremembo njegovega zunanjega videza. Obnova objekta pomeni spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma tista dela, s katerimi se
...nadaljevanje v tiskani izdaji

KAJ JE POMEMBNO PRI POSTOPKU PRIDOBIVANJA GRADBENEGA DOVOLJENJA?
Že iz lokacijske informacije, ki nam jo bo izdala pristojna občina, bomo lahko razbrali, ali je rekonstrukcija (oziroma nadzidava, dozidava, sprememba namembnosti …) dovoljena oziroma mogoča. Glede na izražen namen vsebuje lokacijska informacija podatke o namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogoje ter podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem območju. Iz lokacijske informacije bomo torej izvedeli, če je dovoljena gradnja na posameznem zemljišču in kakšna (rekonstrukcija, sprememba namembnosti...).
Za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba izdelati projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga izdela za to registrirani projektant. V zvezi s tem je treba posebej omeniti tudi pridobitev nekaterih soglasij. Če se namreč izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt na območju, ki se ureja z lokacijskim načrtom, se šteje, da so pristojni že dali soglasja k projektnim rešitvam z dnem izdaje svojih mnenj k lokacijskemu načrtu. Če pa se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt na območju, ki se ureja s prostorskim redom, je po navadi treba pred začetkom izdelovanja projekta pridobiti projektne pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi soglasja
...nadaljevanje v tiskani izdaji

Ker bo torej najpogosteje pri izdelavi podstrešnega stanovanja vendarle treba pridobiti gradbeno dovoljenje, bomo lahko začeli delati šele, ko bo gradbeno dovoljenje dokončno (torej tedaj, ko zoper izdano gradbeno dovoljenje ni več mogoče vložiti pritožbe kot rednega pravnega sredstva).

ŠE NEKAJ BESED O SPREMEMBAH VELJAVNE ZAKONODAJE, KI SE PRIPRAVLJAJO
Ministrstvo za okolje in prostor je že pripravilo predlog sprememb in dopolnitev Zakona o graditvi objektov, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju. Ne glede na dejstvo, da spremembe še ne veljajo, jih na kratko omenjamo, saj bodo s sprejemom (seveda ob pogoju, da bodo sprejete v taki vsebini) prinesle v pridobivanje upravnih dovoljenj kar precej novosti. Tako je v zvezi z obravnavano temo konkretneje opredeljen pojem rekonstrukcije objekta, saj nova definicija določa
...nadaljevanje v tiskani izdaji
 


Streha & Podstrešno stanovanje - 07

Gradnja strehe in gradnja podstrešnega stanovanja Oblike streh -
strešne konstrukcije
Vrste kritin in ključna vprašanja za izbor kritine
Zelene strehe, ravne strehe, nadstreški Kleparska dela,
strelovodne napeljave
Preureditev podstrešja v bivalno mansardo
Toplotna izolacija -
vrste izolacij
Gradnja mansarde, suhomontažni sistemi,
strešna okna
Oprema podstrešnega stanovanja - ideje

-        -        -        -         -    

 


Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy


Ovratni trakovi za plastenke Ovratni trakovi za plastenke
Pravi promocijski izdelek za sejme, potovanja, izlete...
Grelne blazinice - grelci za roke Grelne blazinice
Grelec za roke vas ogreje v hladnih zimskih dneh
Promocijske pahljače - promocijski izdelki za vroče dni Promocijske pahljače
Odlični promocijski izdelki za vroče poletne dni