FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas

Kazalo vsebine

Graditi ali kupiti že zgrajeno hišo?

Kakšno hišo potrebujete?

Dogovori z arhitekti

Hiše, ki spoštujejo raznolikosti slovenskega prostora

Vidna podoba stanovanjskih hiš

Energijsko varčne hiše

Pasivna hiša

Energetska izkaznica stavbe

Načrtovanje hiš s feng šuijem

Izbira gradbenega zemljišča

Radiestezija in gradnja hiše

Financiranje gradnje ali nakupa

Zakoni, predpisi, potrebna dokumentacija

Gradnja do III. gradbene faze

Gradiva

Pripravljalna dela

Zemeljska dela

Temeljenje (fundiranje)

Hidroizolacije

Zidovi

Stropne konstrukcije

Drugi konstrukcijski elementi

Montažna hiša

Montažna gradnja

Prednosti in slabosti montažne gradnje

Aletrnativa klasični gradnji


Urednica:
dr. Jasna Hrovatin, univ. dipl. inž. arh.

Soavtorji:
dr. Martina Zbašnik-Senegačnik
dr. Živa Deu
mag. Dušan Gorenčič
mag. Sašo Šantl
mag. Eva Prelovšek
Maja Hauptman, univ. dipl. prav.
dr. Roman Kunič
Helena Golenhofen, svet. za feng šui
Zdeslav Jamšek, univ. dipl. inž. grad.
,
in drugi

Lektoriranje
Venetia d.o.o.

Zasnova in oblikovanje
PoliTRON

Obseg:   76 strani

Marec 2008

 

 

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

GRADNJA HIŠE
Od ideje do III. gradbene faze


Kakšno hišo potrebujemo?
Izbira zemljišča
Načrtovanje hiše - Arhitektura Energetsko varčne hiše
Pasivne hiše
a a a
Stroški in
financiranje gradnje hiše
Zakoni, predpisi, gradbena dokumentacija Gradbeni materiali
Pripravljalna dela na gradnjo
a
Zakoni, predpisi, gradbena dokumentacija
a
Gradnja hiše do
III. gradbene faze
Montažne hiše Seznam podjetij na slovenskem trgu
a a a

-        -        -        -         -    


Zakoni, predpisi, potrebna gradbena dokumentacija

V tem prispevku se omejujemo na upravni postopek za pridobitev

gradbenega dovoljenja v zvezi z (novo)gradnjo enostanovanjskega objekta.

Če šele kupujemo zazidljivo zemljišče, na katerem bomo gradili stanovanjsko hišo, je priporočljivo že od prodajalca zahtevati, naj nam poleg vseh dokumentov o zemljišču priloži tudi lokacijsko informacijo, ki jo na podlagi uradnih evidenc izdaja pristojna občina, na območju katere je zemljišče, za katero se zanimamo. V skladu z veljavno zakonodajo lahko na občini tudi sami zaprosimo za lokacijsko informacijo, čeprav nismo lastniki zemljišča, saj lastništvo ni pogoj za izdajo informacije, je pa treba v vlogi navesti namen, zakaj lokacijsko informacijo potrebujemo (na primer zaradi gradnje stanovanjske hiše ...). Glede na izraženi namen lokacijska informacija vsebuje podatke o namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogoje ter podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem območju. Iz lokacijske informacije bomo torej izvedeli, če je gradnja dovoljena na posameznem zemljišču in kakšna je, ali se glede območja, kjer zemljišče ...  nadaljevanje v tiskani izdaji GO - Gradnja hiše
 

 

Projektna dokumentacija in pridobitev potrebnih soglasij za gradnjo

Pred vložitvijo zahteve za pridobitev

gradbenega dovoljenja bomo morali naročiti izdelavo projektne dokumentacije oziroma projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izdela ga lahko pravna ali fizična oseba, ki v skladu z veljavno zakonodajo izpolnjuje pogoje za projektanta. Glede projektne dokumentacije oziroma projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba upoštevati tudi soglasodajalce.

Odločilno pri pridobivanju pogojev in soglasij h gradnji je dejstvo, kje je zemljišče, kjer nameravamo graditi. Če namreč nameravana gradnja leži na območju, ki je opredeljeno kot varovalni pas gospodarske javne infrastrukture (npr. pri vodovodu ali kanalizaciji znaša varovalni pas praviloma tri metre, merjeno od osi voda), ali na območju, ki je opredeljeno kot varovano območje, mora investitor pred začetkom izdelovanja projekta pridobiti projektne pogoje, k projektnim rešitvam pa soglasje pristojnega organa. Za preproste in nezahtevne objekte ni treba pridobivati projektnih pogojev. Če pa nameravana gradnja leži na območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, se šteje, da so projektni pogoji že pridobljeni, če investitor, ki je projektiranje  ...  nadaljevanje v tiskani izdaji GO - Gradnja hiše
 

 

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vložimo pri pristojni upravni enoti (torej upravni enoti, na območju katere je zemljišče), v njej pa navedemo podatke o parcelni

številki in katastrski občini zemljišča za nameravano gradnjo in podatke o vrsti objekta glede na namen. Zahtevi je treba priložiti najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisanimi sestavinami, dokazilo o pravici gradnje na zemljišču (če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo) in morebitne druge listine, ki jih določa zakon.

Pred izdajo gradbenega dovoljenja bomo morali občini plačati komunalni prispevek, to je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v skladu z zakonom namreč investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Ko je komunalni prispevek 
...  nadaljevanje v tiskani izdaji GO - Gradnja hiše
 

 


Izdaja in veljavnost gradbenega dovoljenja

Nova zakonodaja uvaja nove termine prostorskih aktov: tako sta občinska prostorska akta občinski prostorski načrt in občinski podrobni prostorski načrt. Občina lahko sprejme tudi

strateški del občinskega prostorskega načrta kot občinski strateški prostorski načrt, ki je v tem primeru samostojen občinski prostorski akt. Zakon izrecno določa, da mora biti občinski podrobni prostorski načrt skladen z občinskim prostorskim načrtom, občinski prostorski načrt pa ne sme biti v nasprotju z občinskim strateškim prostorskim načrtom.

Zakon predvideva dve vrsti postopkov za izdajo gradbenega dovoljenja, in sicer skrajšani ugotovitveni postopek in posebni ugotovitveni postopek. V skrajšanem ugotovitvenem postopku se praviloma izda dovoljenje na območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, prav tako pa se na zahtevo investitorja izda gradbeno dovoljenje v skrajšanem ugotovitvenem postopku tudi za gradnjo  ...  nadaljevanje v tiskani izdaji GO - Gradnja hiše
 

 


Začetek gradnje

Zakon določa pogoje, pod katerimi lahko posameznik sam gradi manj zahteven (pa tudi preprost) objekt. Ti pogoji so:

  1. če je to največ enonadstropen objekt z eno kletjo in mogočo mansardo nad nadstropjem,

  1. če je tak objekt enostanovanjska stavba za lastne potrebe, kmetijska stavba za potrebe družinske kmetije ali manjša stavba za društvene dejavnosti,

  2. če njena uporabna površina z mansardo ne presega 250 kvadratnih metrov koristne površine,

  3. če je zagotovljen gradbeni nadzor.

Začetek gradnje novega objekta ...  nadaljevanje v tiskani izdaji GO - Gradnja hiše
 

 


Pridobitev uporabnega dovoljenja

Investitor pri upravni enoti, ki je izdala gradbeno dovoljenje, vloži zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, ko skupaj z odgovornim nadzornikom in odgovornim vodjo

projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ugotovi, da je bila gradnja izvedena v skladu z gradbenim dovoljenjem, tako da je objekt mogoče uporabljati, in da je izdelan projekt izvedenih del. Zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja mora investitor vložiti najpozneje v 8 dneh po prejemu obvestila izvajalca, da je gradnja končana (sicer jo lahko vloži tudi sam izvajalec). V zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja je treba navesti, da je bila gradnja izvedena v skladu z gradbenim dovoljenjem ter  ...  nadaljevanje v tiskani izdaji GO - Gradnja hiše
 

 GRADNJA HIŠE
Od ideje do III. gradbene faze

Kakšno hišo potrebujemo?
Izbira zemljišča
Načrtovanje hiše - Arhitektura Energetsko varčne hiše
Pasivne hiše
Stroški in
financiranje gradnje hiše
Zakoni, predpisi,
gradbena dokumentacija
Gradbeni materiali
Pripravljalna dela na gradnjo
Gradnja hiše do
III. gradbene faze
Montažne hiše Seznam podjetij na slovenskem trgu

-        -        -        -         -    

 


Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy