FORUM     AMBIENTonline     GO - Gradnja & Oprema     O nas

Kazalo vsebine

Graditi ali kupiti že zgrajeno hišo?

Kakšno hišo potrebujete?

Dogovori z arhitekti

Hiše, ki spoštujejo raznolikosti slovenskega prostora

Vidna podoba stanovanjskih hiš

Energijsko varčne hiše

Pasivna hiša

Energetska izkaznica stavbe

Načrtovanje hiš s feng šuijem

Izbira gradbenega zemljišča

Radiestezija in gradnja hiše

Financiranje gradnje ali nakupa

Zakoni, predpisi, potrebna dokumentacija

Gradnja do III. gradbene faze

Gradiva

Pripravljalna dela

Zemeljska dela

Temeljenje (fundiranje)

Hidroizolacije

Zidovi

Stropne konstrukcije

Drugi konstrukcijski elementi

Montažna hiša

Montažna gradnja

Prednosti in slabosti montažne gradnje

Aletrnativa klasični gradnji


Urednica:
dr. Jasna Hrovatin, univ. dipl. inž. arh.

Soavtorji:
dr. Martina Zbašnik-Senegačnik
dr. Živa Deu
mag. Dušan Gorenčič
mag. Sašo Šantl
mag. Eva Prelovšek
Maja Hauptman, univ. dipl. prav.
dr. Roman Kunič
Helena Golenhofen, svet. za feng šui
Zdeslav Jamšek, univ. dipl. inž. grad.
,
in drugi

Lektoriranje
Venetia d.o.o.

Zasnova in oblikovanje
PoliTRON

Obseg:   76 strani

Marec 2008

 

 

 
AMBIENTonline - TEMATSKE REVIJE

GRADNJA HIŠE
Od ideje do III. gradbene faze


Kakšno hišo potrebujemo?
Izbira zemljišča
Načrtovanje hiše - Arhitektura Energetsko varčne hiše
Pasivne hiše
a a a
Stroški in
financiranje
gradnje hiše
Zakoni, predpisi,
gradbena dokumentacija
Gradbeni materiali
Pripravljalna dela na gradnjo
Stroški in financiranje gradnje hiše
a a
Gradnja hiše do
III. gradbene faze
Montažne hiše Seznam podjetij na slovenskem trgu
a a a

-        -        -        -         -    


Financiranje gradnje ali nakupa

Za Slovenijo je značilno, da si državljani tradicionalno prizadevajo pridobiti lastniško streho nad glavo. Gradnja lastne hiše oziroma nakup stanovanja za večino Slovencev pomeni najpomembnejšo investicijo v življenju. Realizacija te investicije, predvsem gradnja individualne hiše, večinoma pomeni tudi obliko preživljanja prostega časa, saj veliko državljanov gradi v lastni režiji. V obdobjih hiperinflacije je bila gradnja hiše način ohranjanja realne vrednosti mesečnih dohodkov. Hiša

se je lahko gradila postopoma, od opeke do opeke. S stabilizacijo finančnega trga in z izboljšanjem ponudbe finančnih produktov nedokončanih hiš ni ...  nadaljevanje v tiskani izdaji GO - Gradnja hiše
 

 

Finančno načrtovanje

Pridobivanje lastniškega prebivališča pomeni velik finančni zalogaj. Potrebna sredstva so lahko v obliki lastnega ali dolžniškega vira. Med lastne vire prištevamo privarčevana sredstva, vključno s sredstvi, pridobljenimi s prodajo obstoječe nepremičnine, dediščine in darila. Darila predstavljajo pomoč staršev in sorodnikov pri reševanju stanovanjskega vprašanja. Dolžniški vir predstavljajo sredstva, ki si jih za izpolnitev cilja izposodimo. Denar si ...  nadaljevanje v tiskani izdaji GO - Gradnja hiše
 

 

Ponudba bank - posojila

Na spletnih straneh Združenja bank Slovenije (http://www.zbs-giz.si) in Banke Slovenije (http://www.bsi.si) so podani podatki o bankah (22) in hranilnicah (3) ter o drugih finančnih institucijah, ki imajo dovoljenje

Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev. Ponudba posojil je vsekakor pestra.

Ob predpostavki, da potrebujemo 80.000 evrov stanovanjskega kredita z odplačilno dobo 180 mesecev, zavarovanje kredita je z zastavo nepremičnine, in da smo v vlogi komitenta, je v nadaljevanju pregled bančnih kreditov, kakor izhajajo iz informativnih izračunov, dosegljivih na spletnih naslovih posameznih bank. Izpostaviti je treba, da so spletni izračuni informativni in da so pogoji za najetje kredita, predvsem pa dosežena obrestna mera, pretežno odvisni od bonitete stranke. Iz ponudbe stanovanjskih kreditov vsekakor izhaja, da razlike obstajajo in da izbora posojilodajalca ...  nadaljevanje v tiskani izdaji GO - Gradnja hiše
 

 


Lizing nepremičnine

Kot oblika financiranja nakupa nepremičnin lahko izberemo tudi lizing. Za fizične osebe je pri nakupu nepremičnine primeren le finančni lizing, ki je vsebinsko podoben kreditu. Tudi finančni pogoji lizinga se ne razlikujejo od pogojev za najetje kredita. Finančni lizing je posebna oblika financiranja nakupa nepremičnine, ki lizingojemalcu omogoča, da dolgoročno postane lastnik nepremičnine, ki jo je sicer izbral sam, kupil pa jo je po njegovem naročilu lizingodajalec.

Lizing v primerjavi s krediti ni pogojen s kreditno sposobnostjo. Odločimo se lahko ...  nadaljevanje v tiskani izdaji GO - Gradnja hiše
 

 


Stanovanjsko posojilo - nacionalna stanovanjska varčevalna shema

Že od leta 1999 je na finančnih trgih dobro uveljavljeni produkt – nacionalna stanovanjska varčevalna shema. Pristop k shemi je mogoč na podlagi letnega poziva Stanovanjskega sklada Republike

Slovenije. Na podlagi predhodnega varčevanja, ki poteka prek izbranih bank, lahko fizična oseba pridobi ugodno posojilo za nakup stanovanja ali stanovanjske hiše, gradnjo, nadomestno gradnjo, nadzidavo ali dozidavo individualne stanovanjske hiše, gradnjo podstrešja, rekonstrukcijo ali adaptacijo lastne hiše ali stanovanja, nakup stavbnega zemljišča za gradnjo, plačilo stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča, plačilo odškodnine za spremembo namembnosti, plačilo projektne dokumentacije in poplačilo že najetih posojil te vrste. Pogoji varčevanja in obrestne mere za najetje posojila so vnaprej določeni. Varčevanje traja najmanj pet in največ deset let. Varčevalcu pripadajo obresti, ki znašajo 3,2 odstotka letno. Varčevanje ...  nadaljevanje v tiskani izdaji GO - Gradnja hiše
 

 


Ponudba skladov:  Stanovanjski sklad in Ekološki sklad Republike Slovenije

Na podlagi javnih razpisov je mogoče za različne namene pridobiti tudi posojila državnih skladov:

Stanovanjskega sklada in Ekološkega sklada Republike Slovenije. Osnovna dejavnost Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je bila v preteklosti predvsem dajanje ugodnih dolgoročnih stanovanjskih posojil za nakup stanovanja oziroma gradnje hiše. Zdajšnje dejavnosti sklada so – od uveljavitve NSVS, ki je stanovanjska posojila preusmerila v bančni sektor – usmerjene v pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj v sodelovanju z občinami in zagotavljanje cenovno dostopnejših tržnih stanovanj za ...  nadaljevanje v tiskani izdaji GO - Gradnja hiše
 

 


Stroški v življenjskem ciklusu stavbe

Ekonomsko vrednotenje in piramida stroškov v proizvodno-potrošniškem ciklusu stavb

Ugotavljanje stroškov v življenjskem ciklusu stavb zaradi pospešenega staranja in preverjanja življenjske dobe gradbenih materialov spodbuja raziskave, inovacije in razvoj. V zadnjih letih se izvaja vse več teoretičnih in uporabnih raziskav na znanstveni in aplikativni ravni o določanju življenjske dobe stavb in vrednotenju življenjskih ciklusov konstrukcijskih sklopov, kakovosti materialov in sistemov v gradbeništvu, da bi koristil investitorjem in uporabnikom.

Najrazvitejše države uveljavljajo natančno predpisane standarde, predpise in smernice, ki urejajo in določajo življenjsko dobo, ekonomsko vrednotenje stroškov v življenjskem ciklusu stavb, varovanje okolja in varčevanje z energijo pri oblikovanju, projektiranju, gradnji, uporabi in odstranitvi objektov visoke in nizke gradnje.

Študije več projektov srednje velikih stavb  stanovanjskih in poslovnih stavb v Ljubljani in okolici, ki jih je izdelal dr. Roman Kunič, univ. dipl. inž. grad., s sodelavci, so temeljile na ekonomski učinkovitosti, raziskani z metodo neto zdajšnje vrednosti in metodo vrednotenja stroškov v življenjskem ciklusu ob predpostavljeni 60-letni življenjski dobi. Stavbe zadostujejo trenutno  ...  nadaljevanje v tiskani izdaji GO - Gradnja hiše
 

 GRADNJA HIŠE
Od ideje do III. gradbene faze

Kakšno hišo potrebujemo?
Izbira zemljišča
Načrtovanje hiše - Arhitektura Energetsko varčne hiše
Pasivne hiše
Stroški in
financiranje gradnje hiše
Zakoni, predpisi,
gradbena dokumentacija
Gradbeni materiali
Pripravljalna dela na gradnjo
Gradnja hiše do
III. gradbene faze
Montažne hiše Seznam podjetij na slovenskem trgu

-        -        -        - 

 Copyright ©1998   PoliTRON   Vse pravice pridržane
Zasebnost / Privacy